מרכז הפנימייה
 בעל חשיבות רבה והרבה אחריות עובד בשלושה היבטים בתוך הפנימייה ודואג לסנרגיה ועבודת צוות שתפיק את המיטב מהצוות הטיפולי הכולל.
שלושת ההבטים הם מרכז הדרכה, מרכז חניך, מרכז הפנימייה.
מרכז ההדרכה
הוא ראש צוות המדריכים בפנימייה, ריכוז ההדרכה יושתת על עבודת צוות עם המדריכים והמטפלות ועם שאר עובדי המעון.
הוא יארגן את עבודת צוות המדריכים ויהיה אחראי על ביצועה. מרכז ההדרכה ישב ראש בישיבות צוות המדריכים בפנימייה. והוא יחתור לעבודת צוות תקינה של המדריכים והמטפלות.
מרכז ההדרכה ישתף פעולה עם מנהל בית הספר (בין אם בית הספר בכתליי הפנימייה, בין אם הוא מחוצה לה), עם אם הבית, עם העובדים הסוציאליים, ואחראים אחרים על מנת להבטיח תיאום מלא בעבודה החינוכית והארגונית של הפנימייה.
מרכז ההדרכה ייתן הנחיות לשם תכנון פעולות ההדרכה ואחראי לביצוען. תכנון זה יעשה לכל קבוצה בנפרד ויתואם בין הקבוצות.
מרכז ההדרכה יעקוב אחרי ביצוע תוכניות ההדרכה על ידי ביקורים בפעולות, על ידי מגע קבוע עם המדריכים .
המרכז והחניך
מרכז הדרכה יקבל מידע שוטף על החניכים שהתעוררו אצלם בעיות מיוחדות, הוא יהיה שותף פעיל בכל הכרעה על חניכים אלה.
מרכז ההדרכה ישמש כאינסטנציה שניה (אחר המדריך) במקרים של הפרות משמעת.
מרכז ההדרכה ישא באחריות (נוסף לצוות מחנכי הקבוצה) לחניכים שאין להם קשר עם הוריהם או יתומים, הוא ידאג למתן תנאים מיוחדים לחניכים אלה ויעקוב אחרי התפתחותם.
מרכז ההדרכה אחראי לניהולו של תיק התלמיד, לפחות לאותו חלק הקשור בחיי החניך בפנימייה.
מרכז ההדרכה ישתתף בקבלת חניכים לפנימייה ועם סיום תקופת שהותם בפנימייה יסייע וייעץ בכל הקשור לעתידם.
 
המרכז והפנימייה
נוסף למנהל יהיה מרכז ההדרכה כתובת מרכזית בענייני הפנימייה עבור כל גורמי חוץ הקשורים בה.
מרכז ההדרכה ייזום תוכניות ומפעלים מרכזיים בפנימייה, חלקם יהיו קבועים כגון, עיתון, חלקם יהיו קשורים למאורעות במועדים ובעונות השנה כגון חגים, טיולים מסיבות וכו'.
 

רכז הפנימייה

 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook