העובד הסוציאלי בפנימייה
הוא הדמות המרכזית והדומיננטית ריכוז תהליך הקבלה של הילד לפנימייה.שותפות בהערכה אבחונית של הילד.
ניתוב וארגון הטיפול בילד, על כל שלביו, תוך שימת לב מיוחדת לשלב הקליטה והפרידה
טיפול פרטני בילדים,טיפול קבוצתי בילדים
צפיות על ילדים במצבים שונים, לפי הצורך. סינגור על הילד, בהתאם לצורך ולפי מטרות הטיפול.
התערבות במצבי משבר.
התערבויות טיפוליות שונות בנוגע למשפחת החניך, כולל הערכה פסיכוסוציאלית תקופתית בשיתוף עם עו"ס בקהילה וביקור בית.
ייעוץ למנהל ולחברי צוות אחרים בקשר לסוגיות כלליות של טיפול בילדים ובמשפחותיהם וייעוץ לפי הצורך לילד מסוים
שותפות בקביעת המדיניות של הפנימייה.
שימוש בגישה מערכתית בעבודה בפנימייה.
הדרכה/הנחיה לצוות החינוכי והבית-ספרי על אודות היבטים הקשורים בהבנת התנהגותו של הילד ותופעות שונות אצלו.
ליווי הילד למקום סידור חדש וקשר עם המקום בתקופת הקליטה.
קשר עם הקהילה שבה שוכנת הפנימייה, לשם הגברת מגעיו של הילד עם מוסדות וגורמים בקהילה
קשר עם גורמי חוץ בנושאים שונים הקשורים בחניך: בראש ובראשונה עם העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו, פקידי סעד, מרכז ועדת החלטה וכדומה, ובנוסף עם עובדים אחרים בתחום הרווחה, הבריאות החינוך וכדומה.
 
 
 
 
 

עו"ס הפנימייה

 
אל-אימאן שירותי חברה ורווחה, טלפון:  09-7991188     פנימייה שיקומית אזורית, טלפון:  09-7996697
Facebook